ATIme

MILJÖPOLICY

Långsiktig hållbarhet är vår utgångspunkt, basen vi står på. Det ingår i vår värdegrund och vår livsvision. Genom att vara goda föredömen, inspirera, informera och påverka, hoppas vi kunna bidra till ett gott, hållbart och livskraftigt samhälle.

Vi arbetar därför aktivt för att:
- kontinuerligt uppdatera oss med kunskap kring nödvändig och allmän hänsyn till fjällets värden - natur, kultur, renskötsel och upplevelser
- undervisa och informera våra gäster/kunder om fjällets värden samt hur vi som besökare tar hänsyn/hjälper till att bevara dessa
- samarbeta med andra lokala aktörer, samt informera om vårt hållbarhetsarbete i anslutning till våra aktiviteter
- undvika att andra verksamheter och/eller andra besökares upplevelse störs av våra arrangemang
- i möjligaste mån välja lokala och för miljön bästa produkter och tjänster
- följa gällande lagar, krav och rekommendationer
- uppmuntra och aktivt underlätta för gäster att använda sig av kollektiva färdmedel och i möjligaste mån själva använda oss av detsamma
- ständigt sträva efter förbättring och kvalitetshöjning